Projekt edukacyjny

Wykwalifikowany absolwent czyli zwiększenie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku.

Zakres projektu

Zakres projektu obejmuje realizację następujących zadań: indywidualne doradztwo zawodowe dla uczniów; szkolenia doskonalące oraz kursy certyfikowane dla uczniów i nauczycieli; staże uczniowskie u przedsiębiorców; studia podyplomowe dla nauczycieli; doposażenie kompleksu CNC.


Cel projektu

Głównym celem projektu jest wzrost zatrudnienia wśród absolwentów Technikum nr 1, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku, poprzez wprowadzenie na rynek pracy w pełni wykwalifikowanego potencjalnego pracownika posiadającego wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie obsługi maszyn i urządzeń produkcyjnych wykorzystujących nowoczesne technologie, zwłaszcza programowanie numeryczne CNC. Realizacja wszystkich działań pozwoli na wprowadzenie na rynek pracy, w zawodzie deficytowym operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, wykwalifikowanych 30 absolwentów w zawodzie technik – mechanik o profilu CNC, których kwalifikacje zostaną osiągnięte na sprzęcie i w warunkach odpowiadających realnym warunkom pracy u przedsiębiorców, których profil działalności odpowiada zapotrzebowaniu na pracowników w przedmiotowej grupie zawodowej.
Finansowanie i realizacja projektu

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT

Realizacja projektu została zaplanowana na lata 2016 – 2018. Beneficjentem projektu jest Powiat Kłobucki.

Reklama


Comments

comments

Written by