„Korekta” protokołu.

SOŁTYS DOKONAŁ SAMODZIELNIE "KOREKTY" PROTOKOŁU ZEBRANIA SOŁECKIEGO !!!
Na drugiej stronie protokołu zebrania sołeckiego w Białej, sołtys wsi Zygmunt Bełtowski naniósł poprawkę. Wykreślił słowa „pierwszej” – dotyczyło to kolejności utwardzenia ulic we wsi. Sołtys nie przewodniczył zebraniu ani nie protokołował. Na protokole muszą być podpisy przewodniczącego i protokolanta. Ich podpis musi pojawić się pod protokołem zebrania wiejskiego i oni zatwierdzają jego poprawność, biorąc za to odpowiedzialność. Sołtys nie ma prawa zmieniać treści zawartej w dokumencie. Na zebraniu wiejskim mieszkańcy chcieli, aby wykonać utwardzenie ul. Nadrzecznej, a Sołtys chciał ul. św. Jana Pawła II. Była rozbieżność zdań. Burmistrz poinformował zebranych, że wykona w pierwszej kolejności ul. Nadrzeczną, a jak wystarczy środków, to wykona ul. św. Jana Pawła II. Te dwie propozycje były poddane pod głosowanie. Mieszkańcy zadecydowali, aby jako pierwszą utwardzać ulicę Nadrzeczną. Tak też było zapisane w protokole, wszystko zaprotokołowała pani Agnieszka Krauze i podpisała dokument wraz z przewodniczącym zebrania — Januszem Janasem. Zygmunt Bełtowski odebrał protokół od Janusza Janasa, żeby zawieźć go do gminy. Pan sołtys Zygmunt Bełtowski po odebraniu protokołu od Janasa naniósł samodzielnie poprawkę, która ma istotne znaczenie o kolejności wykonania robót. Zrobił to wbrew woli mieszkańców, wyrażonej w głosowaniu nad przeznaczeniem środków sołeckich na 2018 r. Sołtys jest osobą publiczną i powinien wiedzieć, że wszelkie samodzielne zmiany w treści protokołu zebrania wiejskiego mają znamiona fałszerstwa i może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Nie wiemy, po co sołtys organizuje zebranie sołeckie? Nie lepiej by było, żeby na takim zebraniu był On tylko sam, nie musiałby zmieniać treści protokołu, bo pisałby pod siebie. Najłatwiej o demokracji mówić, trudniej ją stosować. Z tym ma problem sołtys Bełtowski.
Ponadto w całej sytuacji chodzi o to, że ul. św. Jana Pawła II jest w okręgu wyborczym sołtysa, a ul. Nadrzeczna nie. Nadrzeczna jest ulicą, na której w połowie leży asfalt. Na drugiej w drugiej połowie jest tłuczeń, jest tam gęsty ciąg zabudowań po jednej stronie. Ulica św. Jana Pawła II jest to ulica dojazdowa do Kościoła w Białej, którą chodzą kolumny pogrzebowe z kościoła na cmentarz. Nie jest tak uczęszczana, jak ulica Nadrzeczna, nikt po niej nie jeździ, a ruch na niej jest tylko wtedy, gdy są msze czy pogrzeby.
Andrzej Zalski.

Comments

comments

Written by