„Dyrdymałów” cd….


„DYRDYMAŁÓW” W GMINIE WRĘCZYCA WIELKA CIĄG DALSZY !!!

Czy radny Krawczyk z Truskolas powinien zasiadać w Radzie Gminy?

Art 190 ust 1.pkt 2a Ordynacji wyborczej (…) przewiduje wygaśnięcie mandatu radnego w przypadku naruszenia ustawowego łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach, funkcji lub działalności. Warto więc prześledzić przepisy nakładające zakazy wobec samorządowców, żeby nie utracić dopiero co zdobytego mandatu.

W myśl art.190 ust 5 Ordynacji wyborczej, jeżeli radny przed dniem wyboru wykonywał funkcję lub prowadził działalność, o której mowa w ust.1 pkt 2a, obowiązany jest do zrzeczenia się funkcji lub zaprzestania działalności w ciągu 3 miesięcy od złożenia ślubowania. To znaczy, że taki radny ma 3 miesiące na podjęcie decyzji – czy wybrać mandat, czy inną funkcję lub działalność gospodarczą. 
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminy, radny gminy nie może prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności (art.24f ust.1).
Czas 3 miesięcy od złożenia ślubowania, bez ryzyka utraty mandatu, radny ma czas na zakończenie działalności gospodarczej prowadzonej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w którym radny uzyskał mandat, oraz zakończenia zarządzania taką działalnością lub bycia przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.
Naruszenie ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności powoduje wygaśnięcie mandatu(art.190 ust.1 pkt 2a ordynacji wyborczej). Skutek wygaśnięcia mandatu powstaje niezależnie od tego, czy naruszony został zakaz skierowany do radnego(pkt 1 ppkt 11-15 ) o ile przepis szczególny nie powoduje innego skutku.
Należy zwrócić uwagę, że skutek wygaśnięcia mandatu nie odnosi się do wszystkich zakazów, lecz tylko do naruszenia zakazu wykonywania funkcji lub działalności. Według danych ogólnodostępnych  klub OLIMPIA Truskolasy jest podatnikiem czynnym VAT. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą może być podatnikiem VAT.  Klub korzysta z mienia  komunalnego gminy Wręczyca Wielka.  Natomiast pan Krzysztof Krawczyk jest radnym Gminy Wręczyca Wielka oraz prezesem – czyli zarządza działalnością – klubu wykorzystującego mienie komunalne do działalności gospodarczej. Nie zmienia nic faktu, że klub w KRS-ie nie ma zapisu, że  prowadzi tą działalność.  Jest to – po prostu – brak zgłoszenia stanu faktycznego. Prawdopodobnie taka forma nieudolnego „kamuflażu”.  Jest to naruszenie przepisów o rejestracji tej działalności w KRS-ie. Prezes, zarazem radny, pan Krzysztof Krawczyk twierdzi, że klub tylko świadczy usługę reklamową i wystawia za tą usługę fakturę VAT. Tym oświadczeniem potwierdza fakt prowadzenia działalności. Twierdzi, że rozlicza się fiskusem i nigdy nie płacił podatków ze względu na fakt, że cały dochód przeznacza na działalność statutową klubu. Zgadzam się z prezesem-radnym, ale nie zmienia to faktu, że jako zarządzający prowadzi razem z klubem działalność na mieniu komunalnym gminy. Natomiast gdyby klub nie przeznaczył dochodu na działalność statutową to musiałby płacić podatek. Są to całkiem inne sprawy – nie związane ze sobą. Pan prezes w myśl litery prawa powinien podjąć decyzje o rezygnacji – bądź z funkcji radnego, bądź z funkcji prezesa w przeciągu 3 miesięcy od złożenia przyrzeczenia. Jeżeli tego nie zrobił – utracił mandat radnego. W Radzie Gminy zasiada więc nieprawnie. Jak taka sytuacja może stworzyć sytuacje patologiczną on sam jest tego przykładem. Wpływa na Radę Gminy, aby ta wykonała na obiekcje gminnym w Truskolasach oświetlenie, a jednocześnie – jak twierdzą radni – na komisji wypowiada się, że nie pozwoli aby w obiekcie sportowym w Golcach wymienić okna. Nadmienić potrzeba, że oba obiekty są własnością komunalną Gminy Wręczyca Wielka. Myślę że ustawodawca właśnie dlatego ustanowił takie przepisy prawa – aby zapobiegać takim sytuacjom. Gdyby Krawczyk prezes-radny zrzekł się z jednej z funkcji – prezesa klubu lub radnego, to na pewno by do takiej sytuacji nie doszło. Nie zachodziłby konflikt interesu prawnego. Dlaczego  tak się stało, że radny wykonuje funkcję, która objęta jest zakazem? Gdzie był przewodniczący Rady Gminy pan Marek Prubant kierujący radą?  Czy nikt w Radzie Gminy nie wiedział, że jeden z kolegów łamie ustawę Ordynacja wyborcza?. Nic dziwnego, że mają miejsce „ekscesy” natury prawnej w gminie Wręczyca Wielka skoro dopuszcza się do łamania prawa w samej radzie. Czy będzie to naprawione? Przewodniczący, zamiast „chronić” ubzdurane dane osobowe z posiedzenia komisji problemowej rady powinien  wyeliminować ten stan rzeczy. Niech „specjalista od dyrdymałów” wywiąże się z obowiązków, jakie nakłada na niego ustawa o samorządzie terytorialnym.
Andrzej Zalski.

 

Comments

comments

Written by