ZDANIE ODRĘBNE

ZDANIE ODRĘBNE WITOLDA DOMINIKA

 

Pan Dominik chciałby aby Rada Miasta akceptowała każdy nawet najmniejszy wydatek. Burmistrz wraz z radnymi zastanawiałby się czy zasadne jest aby dla mieszkańców zakupić elektrokardiograf czy też nie. A może pan Dominik kiedyś skorzysta z tego urządzenia, wtedy doceni wartość tego wydatku. Miting o którym pisze współorganizował klub Delfin z Kłobucka. Czy nie wskazane jest aby klub otrzymał wsparcie od władz gminy?. W imprezie Cross Country brali udział zawodnicy z gminy Kłobuck. Zawodnik pan Marcin Tasarz zajął w klasie Motocross Enduro 3 miejsce w kraju. Są w czołówce w kraju jako klub. Czy zakup pucharów i wręczenie ich przez Burmistrza Kłobucka w imprezie o zasięgu krajowym, nie jest promocją gminy? Promocja gminy i współudział w organizacji targów budowlanych to „zbrodnia” dokonana przez burmistrza? Czy Rada nie przegłosowała tych wydatków w Uchwale budżetowej (uchwalając rezerwę budżetową)? Czy burmistrz złamał prawo? Czy pozytywna opinia Regionalnej Izby Rachunkowej dla pana Dominika to za mało? Niech pan Witold doniesie do Prokuratury, że burmistrz dopuścił się czynu karalnego. W końcu niech Rada Miasta Kłobuck uchwala zamówienia i następnie zapłatę wystawionych faktur. Niech ocenia pod względem merytorycznym i rachunkowym. Niech Dominik przekształci lub nada uprawnienia Radzie Miasta biura rachunkowego. Większego absurdu nie wdziałem. Czy mam rozumieć, że póki co nieoficjalny kandydat na burmistrza zaakceptuje, zaproponowaną przez siebie taką formę współpracy pomiędzy Burmistrzem a Radą po wyborach?

Andrzej Zalski.

***

 

Witold Dominik

Radny Rady Miejskiej w Kłobucku

Członek Komisji Rewizyjnej

 

Zdanie odrębne do Opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kłobucku o wykonaniu budżetu Gminy Kłobuck za rok 2017

z dnia 12 czerwca 2018 roku

 

Sporządzenie zdania odrębnego ma na celu uzupełnienie oceny wybranych działań Burmistrza w oparciu o kryteria obowiązujące przy analizie wykonania budżetu a mianowicie : legalności, rzetelności, celowości i gospodarności.

 

Zestawieniem spraw, co do których powstały uzasadnione zastrzeżenia wraz z komentarzem.

 

1. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych (art. 219 221 u.ot.p.) jednostki spoza sektora finansów publicznych oraz podmioty nienależące do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymać z budżetu j. s.t. dotacje przedmiotowe oraz celowe.

 

W trakcie realizacji budżetu Burmistrz dokonał szeregu wydatków z działu 750 rozdziału 75075 (promocja gminy) finansując bez upoważnienia rady szereg działań w tym m.in.

 

・ Targi Budowlane i Wyposażenia Wnętrz imprezę komercyjną organizowaną przez firmę PETIT GROUP, poprzez druk plakatów i ulotek informacyjnych (kwota 1328,40 zł) oraz usługę gastronomiczną (kwota 1950,00 zł) Faktury FV/171/03/2017 oraz FV/2017/3/17

・ Zakup elektrokardiografu za 3400 zł dla Szpitala Rejonowego w Kłobucku (jednostka podległą Powiatowi Kłobuckiemu), bez zgody Rady Miejskiej. Faktura nr FS- M/679/2017/MED.

・ Finansowanie usług gastronomicznych dla stowarzyszeń bez zgody RM w Kłobucku w Kwocie od 1000 do 4000 zł (KGW Łobodno, OSP Łobodno) i szereg innych. Faktory nr 070/2017, 093/2017, 072/2017 oraz 094/2017.

・ nagrody na imprezę sportową organizowaną przez inną jednostkę spoza Gminy Kłobuck (1. Nagrody w Mitingu Pływackim w Herbach, 2. Puchary – IV Eliminację Okręgu Łódzkiego Cross Country) – faktury nr SA12/F001945/05/2017 oraz B/01860/17.

podpisano: Witold Dominik

 

 

Comments

comments

Written by